Novinky e-mailem

Chcete od nás dostávat aktuální novinky a ceníky? Přihlašte se k odběru.

Obchodní podmínky - odstavec 8-11


 1. Záruka
  U položky zboží je na fakture uvedena doba trvání záruky, není-li uvedena, jedná se zpravidla o 24 mesícu nebo záruku inzerovanou výrobcem nebo dodavatelem. Zárucní lhuta zacíná bežet dnem predání díla. V prípade výmeny zboží v záruce se záruka neprodlužuje, je-li zbývající záruka na zboží delší než 6 mesícu.

  Záruka se nevztahuje zejména na závady zpusobenými:

  • neoprávneným zásahem (porušení ochranných pecetí, plomb nebo nálepek)
  • opravou nebo údržbou speciálních zarízení osobami, které k tomu dodavatel nepoveril
  • v dusledku použití zboží k jiným než obvyklým úcelum, nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou atp.
  • nedodržením pokynu stanovených výrobcem ci dodavatelem v dokumentaci zboží
  • provozem zarízení v prostredí s nadmernou prašností, teplotou nebo vlhkostí vzduchu, není-li k tomu výrobek urcen a uzpusoben
  • zapojením do elektrické síte neodpovídající príslušné CSN (špatné uzemnení, prepetí a podpetí, výkyvy napetí v síti)
  • bežným opotrebováním
  • živelnými pohromami nebo vyšší mocí
  Porušení nebo odstranení garancních nálepek na zboží muže mít za následek ukoncení zárucní doby a zárucního servisu.
 2. Reklamace zboží
  Zárucní doba zacíná bežet ode dne predání zboží kupujícímu nebo konecnému uživateli pri prodeji. Kupující je povinen neprodlene po zjištení závady proverit stav zboží a zjištenou závadu uplatnit k reklamaci písemnou formou (e-mailem, faxem, poštou) u dodavatele. Pro dopravu zboží k reklamacnímu rízení k dodavateli lze použít nekterou z následujících služeb: Ceská pošta, DPD, PPL, DHL, Toptrans apod. Zboží nezasílejte vlakovou prepravní službou ani poštou na dobírku - nebude prijato! Dodavatel nemuže zajištovat dopravu z vlakového skladu do firmy, overovat a prebírat dobírkové zásilky. Dopravné v rámci reklamace jde k tíži kupujícího, nebylo-li dohodnuto jinak. Místem uplatnení reklamací je kamenný obchod dodavatele. V prípade oprávnené reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady.

  Zboží urcené k reklamaci bude prijato k reklamacnímu rízení:

  • v puvodním obalu; musí být zbaveno všech nepuvodních nálepek atd.
  • s priloženou kopií dodacího listu nebo faktury
  • s písemným popisem závady
  • s kontaktní (dodací) adresou*, telefonem a soupisem reklamovaného zboží. (*Nemusí se vždy shodovat s puvodní fakturacní adresou na priloženém dokladu.)

  V prípade, že zboží nebude dodáno do reklamace s výše uvedenými náležitostmi, vystavuje se kupující nebezpecí prodloužení reklamacního rízení. U oprávnených reklamací bude opravené nebo vymenené zboží vráceno kupujícímu v nejkratším možném termínu. Pokud bude zjišteno, že reklamace je neoprávnená, hradí veškeré náklady spojené s vyrízením reklamace kupující. Reklamaci zjevne mechanicky poškozeného výrobku pri doprave od dodavatele ke kupujícímu je nutno uplatnit bez prodlení v den obdržení zboží (výjimecne následující pracovní den). Stejným zpusobem je nutno reklamovat neúplnost ci nekompletnost reklamovaného zboží. Na pozdejší reklamace tohoto typu nemusí být brán zretel. O oprávnenosti reklamace a zpusobu odstranení závady rozhoduje dodavatel na základe dodaných podkladu a materiálu. Další nároky vcetne náhrady následne vzniklých škod jsou vylouceny. Prodávající je povinen vyjádrit se k reklamaci do 30 dnu ode dne jejího obdržení.

 3. Ochrana osobních údaju
  Osobní údaje zákazníku jsou zpracovány v souladu se zákonem c. 101/2000 Sb. Poskytnutím údaju k registraci zákazník/návštevník souhlasí s tím, aby dodavatel poskytnuté údaje zpracovával a využíval pro interní a marketingové potreby. Tyto údaje nebudou poskytnuty tretím osobám bez predchozího písemného souhlasu zákazníka/návštevníka. V souladu se zákonem c.480/2004 Sb. zákazník souhlasí se zasíláním informacních emailu z internetového obchodu.

 4. Záverecná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky platí ve znení uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi úcastníky písemne dohodnuto neco jiného. Pri trvalém smluvním vztahu (je-li písemne uzavrena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné zmene podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v nemž došlo ke zmene podmínek, platí, že se zmenou souhlasí. Odstoupení je úcinné okamžikem jeho dorucení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již predanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znení platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( vcetne príp. expedicních a dopravních nákladu) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním prípade prokazatelne dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelne vázán. Úcastníci se výslovne ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovne stanoveno jinak rídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Dodavatel si vyhrazuje právo zmeny bez predchozího upozornení.